Policy för behandling av personuppgifter

ALLMÄNT

StiL följer dataskyddsförordningen GDPR avseende behandling av personuppgifter.

Vår behandling av personuppgifter sker oftast med ett avtal som rättslig grund. Personuppgifter registreras och behandlas när ett nytt avtal ingås eller när ett pågående avtal behöver administreras.

Det gäller personuppgifter som:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kön
 • Postadress
 • e-postadress
 • Telefonnummer
 • Foto/fingeravtryck för inpassering
 • Betal- och bankuppgifter (t.ex kontonummer vid autogiroavtal)

I vårt datasystem som tillhandahålls av BRP Systems lagras för varje registrerad kund information om:

 • Köpta abonnemang och produkter
 • Inpasserings- och bokningsdata
 • Eventuella meddelanden som skickats via systemet

StiL har även tecknat personbiträdesavtal med våra samarbetspartners och leverantörer som på något sätt hanterar personuppgifter för vår räkning.

Syftet med personuppgiftsbehandlingen

Under pågående avtalsförhållande är syftet att administrera och upprätthålla parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. Medlemskap är personliga, så vi behöver veta identiteten på våra medlemmar för att kunna leverera tjänster och produkter till rätt person.

Personuppgifter kan även användas för att erbjuda tjänster och service utöver vad som har reglerats i avtalet, behandla personuppgifterna för statistik och uppföljning samt för att uppfylla övriga skyldigheter enligt lag. 

Om personuppgifter samlas in eller används för marknadsförings- eller direktmarknadsföringsändamål följer StiL vad som anses vara god sed på området.

hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. 

StiL har en rutin för gallring av personuppgifter vilken i huvudsak innebär att gallring sker när behandling inte längre är relevant för ändamålet/-n enligt ovan. Detta sker efter två år av inaktivitet och sköts automatiskt i vårt system.


 

DINA RÄTTIGHETER TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING
 • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter StiL har om dig och verifiera den information vi har om dig. USB stickor för att tillhandahålla sådana uppgifter om dig finns att inhandla på anläggningen till självkostnadspris. Inga privata USB stickor kommer att godkännas p.g.a risken av virus i våra system. Vid utskrift på papper kommer en administrativ avgift att krävas, om det blir mer än fem (5) sidor med information.

 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. 

 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Detta sker initialt genom en "anonymisering" av dina uppgifter inom 30 dagar efter att du meddelat oss beslutet. Efter två år sker sedan en permanent radering. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att spara endast den data som vi är skyldiga att spara och blockerar den från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

För att ta tillvara dessa rättigheter kan du kontakta vår reception.


 

VART VÄNDER JAG MIG FÖR ATT FÅ VETA MER?

Personuppgiftsansvarig hos StiL är Föreningen Studentidrotten Luleå, org.nr 897000-7988. 
Vill du få mer information eller invända mot behandlingen av personuppgifter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon (kontaktuppgifter i sidfot).


Mer information om dataskyddsförordningen finns hos Datainspektionen.

Dela på Facebook