Till nyhetsarkivet
2018-08-27

Årsmöte Studentidrotten i Luleå: 18/9 kl.19.00


VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGENS ÅRSMÖTE DEN 18 SEPTEMBER KL. 19.00 i C305. De förslag som framkommit, och ska hanteras vid årsmötet, återfinns i receptionen för den som önskar ta del av dessa.

Ärenden vid årsmötet

1.  Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 
2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3.  Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5.  Fastställande av föredragningslista. 
6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret      
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)för det senaste räkenskapsåret. 
7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9.  Fastställande av medlemsavgifter.   
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.   
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
12. Val av 
• föreningens ordförande för en tid av ett (1) år 
• två (2) av de sex övriga ledamöterna i styrelsen, för en tid av tre (3) år. 
• Revisor för en tid ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. 
• Tre (3) ledamöter i valberedningen, för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande. Härutöver utses till styrelsen 
• en (1) ledamot av Luleå tekniska universitet, för en tid av minst ett (1) år. 
• tre (3) rådsordföranden, utsedda av sektionerna vilka ska ingå i styrelsen som suppleanter. Styrelsen upprättar turordningslista för dessa. 
13. Beslut om bildande eller nedläggning av sektioner. 
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslutande.

Dela på Facebook